foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CTK ČERGOV 25

Cyklo-turistický klub ČERGOV


Vítajte na webe

CTK ČERGOV 25

CTK Čergov 25 Vás v nedeľu 27. októbra pozýva na jesennú turistiku spojenú so zberom odpadkov.

Odchod z Majdanu 10.00 (konečná zastávka SAD) smer Ľutinky - Lysá / chata Šport - sedlo Besná - sedlo Trepeš - Majdan.

Akcia je dobrovoľná, spája príjemné s užitočným. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

S pozdravom
tím CTK Čergov 25

 

Vrecia na odpad a odvoz odpadu zabezpečí organizátor.

JANUÁR

1. Lyžovačka v Krynici

    Termín: 12.01.2019 (sobota)
    Zodpovedá: Ing. Jozef Tkáč
    Doprava: autobus
    Finančné náklady: 250,00 euro
    Poznámka: 

FEBRUÁR

1. Lyžovačka v Krynici

    Termín: 09.02.2019 (sobota)
    Zodpovedá: Ing. Jozef Tkáč
    Doprava: autobus
    Finančné náklady: 250,00 euro
    Poznámka: 

MAREC

1. Bežkami Čergovským pohorím

   Termín: 09.03.2019 (sobota)
   Zodpovedá: Ing. Jozef Tkáč
   Doprava: bežky
   Finančné náklady: 0,00 euro
   Poznámka: Trasa – Majdan - sedlo Priehyby - Solisko - chata Čergov – Majdan

APRÍL

1. Zahájenie cyklistickej sezóny

   Termín: 28.04.2019 ( nedeľa)
   Zodpovedá: Ing. Jozef Tkáč
   Doprava: bicykel
   Finančné náklady: 0,00 euro
   Poznámka: Trasa Sabinov - Červená Voda - Lysá - chata Čergov – Majdan – Sabinov 

2. Zber odpadu

   Termín: podľa dohody
   Zodpovedá: Jozef Blaščák
   Doprava:
   Finančné náklady:
   Poznámka: 

JÚN

1. 4. ročník cykloprechodu Čergovským Pohorím

    Termín: 01.06.2019 ( sobota)
    Zodpovedá: členovia CTK ČERGOV 25
    Doprava: bicykel
    Finančné náklady: 1 500,00 euro
    Poznámka:

JÚL

1. Turistika a cyklistika v Malej Fatre

    Termín: 25.7 – 28.7.2018 ( štvrtok až nedeľa)
    Zodpovedá: Jozef Blaščák, Ing. Jozef Tkáč
    Doprava: individuálna
    Finančné náklady: ubytovanie cca 13 euro/noc/osoba
    Poznámka: ubytovanie v chate Horskej služby v Terchovej časť Štefanová 

AUGUST

1. Turistika v Čergovskom pohorí ( sedlo Žobrák)

    Termín: po dohode
    Zodpovedá: Ing. Peter Dujava
    Doprava: individuálna
    Finančné náklady: 0,00 euro
    Poznámka: ubytovanie v stanoch resp. pod „ širákom“ 

OKTÓBER

1. Zber odpadu

    Termín: podľa dohody
    Zodpovedá: Jozef Blaščák
    Doprava:
    Finančné náklady: 0,00 euro
    Poznámka: 

DECEMBER

1. Výročná členská schôdza

    Termín: december
    Zodpovedá: výbor CTK
    Doprava:
    Finančné náklady: 100,00 ( občerstvenie)
    Poznámka: voľby do výkonného výboru na funkčné obdobie 3 rokov 

+ účasť na akciách organizovanými inými turistickými organizáciami

Cyklo- turistický klub CTK ČERGOV 25

Ľutina 141, 082 57 Ľutina

 Zápisnica z výročnej členskej schôdze CTK ČERGOV 25 konanej dňa 01.12.2018.

 Dňa 02.12.2018 (t.j. sobota) sa konala výročná členská schôdza s týmto programom:

  1. Úvod,
  2. Vyhodnotenie plánu akcii za rok 2018,
  3. Návrh plánu akcií na rok 2019,
  4. Začiatky a rozvoj turistiky resp.,lyžovania na Čergove ( PaedDr. Jozef Miko, Ing. Jozef Štec)
  5. Prijatie nových členov združenia,
  6. Výber členského príspevku,
  7. Diskusia,
  8. Záver.

 1. Úvod

 Na úvod schôdze všetkých členov a hosťov privítal predseda združenia CTK ČERGOV 25 Jozef Blaščák a oboznámil ich s programom schôdze. Na schôdzi privítal aj hosťov a to: PaedDr. Jozefa Mika, ktorý otvoril svoju výstavu historických fotiek, Ing. Jozefa Šteca cestovateľa, športovca a účastníka všetkých ročníkov Bielej stopy SNP, Pavla Feňuša predseda o.z. Spoločný Čergov a Dušana Blaščáka zástupcu KST Sabinov.  Poďakoval prítomným, že si našli čas a zúčastnili sa na tejto schôdzi. Na tejto chôdzi za zúčastnilo 19 členov združenia a 3 čakatelia. Následne odovzdal slovo Jozefovi Mikovi, ktorý predstavil výstavu zozbieraných historických dobových fotografií. Účastníci členskej schôdze si následne s výkladom pána Jozefa Mika prezreli jednotlivé banere na ktorých boli umiestnené dobové fotografie s čas začiatkov lyžovania na Čergovskom pohorí. Po prezretí výstavy odovzdal slovo podpredseda združenia pánovi Ing. Jozefovi Štecovi. Jozef Štec ikona Bielej stopy SNP vyrozprával svoj zaujímavý životný príbeh od detstva ktoré prežil na Morave až po dôchodok, ktorý si užíva v dedinke Lačnov pri Prešove. Predstavil publikáciu - knižku o Lačnove na ktorej participoval ako spoluautor.Odpovedal aj na množstvo otázok, ktoré mu kládli účastníci členskej schôdze. Na záver poďakoval predseda združenia p. Jozef  Blaščák obidvom pánom za pútavé rozprávanie a venoval im spomienkové predmety.

2. Vyhodnotenie akcií za rok 2018

Podpredseda združenia Ing. Jozef Tkáč informoval o jednotlivých akciách, ktoré sa uskutočnili v roku 2018 a to:

Akcia lyžovačka v Krynici sa uskutočnila dňa 20.1.2018. Akcie sa zúčastnilo 40 osôb z toho 11 členovia CTK ČERGOV 25. Náklady na dopravu boli hradené vo výške 210,00 euro. Zúčastnení členovia: Dutarovská M. ml., Drutarovská M. st., Drutarovský I., Tkáč J., Tkáčová M., Blaščák J., Blaščák M., Blaščák D., Semančiková E., Duhaň Ľ. ml., Dujava M..

Veteraniáda na Lysej, akcia sa uskutočnila dňa 24.2.2018 Akcie sa zúčastnilo 12 osôb z toho 8 členovia CTK Čergov 25. Zúčastnení členovia: Drutarovská M. st., Drutarovský I., Tkáč J., Semančiková E., Pulščák st., Pulščákova M., Blaščák J., Blaščák D. Bez finančných nákladov.

Zber komunálneho odpadu na trase Pečovská Nová Ves - Olejnikov. Akcia sa zúčastnilo 8 osôb z toho 5 členovia. na trase sa vyzberalo 41 plných plastových vriec komunálneho odpadu. Zúčastnení členovia: Drutárovský I., Tkáč J., Pulščákova M., Blaščák J., Blaščák D.

3. ročník cykloprechodu Čergovským pohorím. Najväčšia akcia, ktorú klub usporiadava sa uskutočnila dňa 26.5.2018. Na cykloprechodu sa zúčastnilo 140 účastníkov vrátane detí, kde boli samostatne pre deti usporiadané preteky v jazde zručnosti a taktiež bola vyžrebovaná bohatá tombola.

Lenartovský rebriňák. Akcia sa konala v termíne 23.6.2017. Túto akciu usporiadava občianske združenie Kráľova Studňa so sídlom v Lenártove.Na akcii sa zúčastnili dvaja členovia CTK ČERGOV 25 a to: Blaščák Martin, Blaščák Tomáš.Bez finančných nákladov.

 Jánošíkove diery - Terchová. Táto akcia sa uskutočnila v dňoch 19.7-22.7.2018.Akcie sa zúčastnilo 25 osôb z toho    10 členovia CTK ČERGOV 25 a to: Drutarovská M. st., Drutarovský I., Tkáč J., Tkáčová M., Tkáč S., Blaščák J., Blaščák M., Dujava P., Pulščák F. st., Pulščákova M., Duhaň Ľ. ml., Dujava M.. Bez finančných nákladov. Doprava individuálna. Ubytovanie 13 euro/osoba/noc

Jesenná túra na Zbojnícku chatu. Akcia sa uskutočnila dňa 15.9.2018. Na tejto akcií sa zúčastnilo 40 osôb z toho 11 členovia CTK ČERGOV 25 a to: Tkáč J., Tkáč S., Blaščák J., Blaščák M., Blaščák T., Blaščák Š., Blaščák D., Blaščáková Z., Semančíková E., Pulščák F. st., Pulščáková M.,Finančné náklady - doprava autobusom 210,00 euro.

Dvojdňová túra v pohorí Čergov. Táto akcia sa uskutočnila v dňoch 13.10.- 14.10.2018. Na tejto akcií sa zúčastnilo 10 osôb z toho 6 členovia CTK ČERGOV 25 a to: Tkáč J., Tkáč S., Blaščák J., Blaščák T., Drutarovský I., Čorňák M., Bez finančných nákladov.

Zber odpadu sa .konal na trase Majdan - Ľutinky - Čergov - Lysa a späť. Táto akcia sa uskutočnila dňa 18.11.2018. Na tejto akcií sa zúčastnili 4 osôby z toho 2 členovia CTK ČERGOV 25 a to: Tkáč J., Blaščák J., Bez finančných nákladov.

Neplánované akcie:

 august - september oprava a revitalizácia zastávky ČSAD Pod Baraním, odpracovaných cca 90 hodín, za výraznej materiálno - technickej pomoci občianskeho združenia Spoločný Čergov a finančnej podpory Ondreja Varhoľáka a n.o. Šariš Ľuďom, ktorá v rámci projektu nám prispela vo výške 530,00 euro. Celková výška použitých finančných nákladov  bola v hodnote cca           1 180,00 euro. Ing. Jozef Tkáč poukázal na skutočnosť, že v následujúcom období bude potrebné dokončiť podlahu v tejto zastávke ČSAD.

3. Návrh plánu akcií na rok 2019

Ing. Jozef Tkáč oboznámil prítomných s návrhom plánu akcii na rok 2019. Vyzval členov združenia aby predložili návrhy na akcie, ktoré chcú aby sa uskutočnili v roku 2019. Uviedol, že po vyhodnotení jednotlivých návrhov členov združenia prejde záverečný návrh pripomienkovým konaním (január) na základe ktorého bude schválený plán akcií na rok 2019. 

4. Finančné hospodárenie klubu

Podpredseda združenie Ing. Jozef Tkáč formou tabuliek a grafov oboznámil prítomných členov CTK s jednotlivými finančnými operáciami, ktoré boli vykonané k 31.11.2018. Uviedol, že v súčasnosti na účte ctk založeného v Slovenskej sporiteľni a.s. ma klub finančné prostriedky vo výške 1 653,00 euro. Poďakoval sa všetkým prítomným, že prispeli na chod klubu 2% dane. Uviedol, že aj v následujúcom období hlavným príjmom klubu budú 2% dane resp., hľadaní finančných prostriedkov formou sponzoringu.

4. Prijatie nových členov združenia.

Na základe ústnych žiadosti p. Mgr. Martina Compeľa, Lýdie Lešovej a Petra Leša, v súlade so stanovami združenia dal predseda združenia Jozef Blaščák prítomným členom združenia hlasovať o prijatie čakateľov do združenia. Na hlasovaní sa zúčastnilo 19 členov združenia, za hlasovalo 19 členov, proti hlasovalo 0 členov. Bolo konštatované, že všetci čakatelia boli jednohlasne prijatí za členov združenia.

6. Výber členského príspevku.

Predseda združenia Jozef Blaščák požiadal členov združenia o úhradu „ členského“ na rok 2019. Výška členského príspevku na rok 9je 10,00 euro/člen. Ing. Jozef Tkáč poukázal na skutočnosť, že združenie  na rok 2019 môže počítať s príspevkami formou 2% dane. Poprosil členov združenia aby v rámci možnosti poukázali 2% dane na chod združenia. Dve percentá dane bude možne poukázať na základe vyplneného tlačiva v apríli 2019.

7. Diskusia

Jozef Blaščák predseda združenia poďakoval prítomným hosťom PaedDr. Jozefovi Mikovi, Ing. Jozefovi Štecovi a zástupcovi o.z. Spoločný Čergov Pavlovi Feňušovi a KST Slovan Sabinov Dušanovi Blaščakovi za účasť na výročnej členskej schôdzi . Vyjadril presvedčenie, že  takéto stretnutia majú obohacujúci charakter a teší sa na spoluprácu do ďalších rokov.

8. Záver

Na záver sa predseda združenia Jozef Blaščák poďakoval prítomným za aktívnu účasť na výročnej členskej schôdzi a vyjadril presvedčenia, že sa akcií v roku 2019 zúčastní čo najviac členov združenia. Všetkým prítomným poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov.