foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CTK ČERGOV 25

Cyklo-turistický klub ČERGOV


Vítajte na webe

CTK ČERGOV 25

Vážení priatelia,

CTK Čergov 25 Vás v spolupráci s občianskym združením Spoločný Čergov pozýva na stretnutie turistov Retro Lysa, ktoré sa uskutoční dňa 24. februára 2018 t.j. sobota v lokalite Lysá. Zraz členov a priateľov CTK ČERGOV 25 bude o 9.30 hod. na konečnej zastávke SAD na Majdane. Keďže, v posledných dňoch pripadlo niekoľko desiatok cm snehu bude vhodné na presun na Lysu použiť bežky, pretože pokrývka snehu v niektorých miestach dosahuje až 70 cm a keďže je to "retro" akcia v rámci možnosti si môžte "prevetrať" staré "retro" oblečenie. Naša trasa povedie zo zastávky SAD Majdan cez Ľutinky po zjazdovke na Lysej až k pamätníku SNP, kde je naplánovaný príchod cca o12.00 hod..

S pozdravom CTK Čergov 25

Cyklo- turistický klub CTK ČERGOV 25

Ľutina 141, 082 57 Ľutina

 Zápisnica z výročnej členskej schôdze CTK ČERGOV 25 konanej dňa 02.12.2017.

 Dňa 02.12.2017 (t.j. sobota) sa konala výročná členská schôdza s týmto programom:

  1. Úvod,
  2. Vyhodnotenie plánu akcii za rok 2017,
  3. Návrh plánu akcií na rok 2018,
  4. Prijatie nových členov združenia,
  5. Výber členského príspevku,
  6. Diskusia,
  7. Záver.

 1. Úvod

 Na úvod schôdze všetkých členov a čakateľov privítal predseda združenia CTK ČERGOV 25 Jozef Blaščák a oboznámil ich s programom schôdze. Na schôdzi privítal aj vedenie občianskeho združenia Spoločný Čergov  Mgr. Marcela a Pavla Feňušovích. Poďakoval prítomným, že si našli čas a zúčastnili sa na tejto schôdzi. Na tejto chôdzi za zúčastnilo 15 členov združenia a 4 čakatelia. Následne odovzdal slovo podpredsedovi združenia Ing. Jozefovi Tkáčovi.

2. Vyhodnotenie akcií za rok 2016

Podpredseda združenia Ing. Jozef Tkáč informoval o jednotlivých akciách, ktoré sa uskutočnili v roku 2017 a to:

1. Akcia lyžovačka v Levočskej doline sa uskutočnila dňa 21.01.2017. Akcie sa zúčastnilo 36 osôb z toho 7 členovia CTK ČERGOV 25. Náklady na dopravu boli hradené vo výške 190,00 euro.

2. Zimná túra na Čergovskú chatu, akcia sa uskutočnila dňa 11.2.2017, ktorá bola presunutá z pôvodného termínu 6.1.2017 z dôvodu nepriaznivého počasia (-25 stupňov, silný vietor). Akcie sa zúčastnilo 12 osôb z toho 7 členovia CTK Čergov 25. Bez finančných nákladov.

3. Chráňme a vyčistíme prírodu - zber odpadu. Dňa 23.4.2017 sa nás 11 osôb z toho7 členov CTK ČERGOV 25 zúčastnilo na zbere komunálneho odpadu na trase Jakovany - Lysá- Ľutinky - Majdan. Na akcii sa zúčastnili aj naši priatelia Gabi a Stano z Lipian, resp. Pečovskej Novej Vsi. Vyzbierali sme cca 60 kg komunálneho odpadu, ktorého odvoz nám zabezpečil Maťo Compeľ, ktorému sa chcem touto cestou poďakovať. Bez finančných nákladov.

4. Cyklotúra Levočské vrchy. Táto akcia sa uskutočnila dňa 14.5.2017. Zišli sa na nich ľudia z troch cykloklubov a to: CTK Čergov 25, cykloklub Lipany a cykloklub Brezovica. Cyklotúra bola dlhá cca 110 km viedla z Pečovskej Novej Vsi cez Brezovicu , Tichý Potok, pamätník SNP pri Václavaku, Nižné Repaše späť do Pečovskej. Na tejto akcii sa zúčastnilo 28 osôb z toho 2 členovia CTK ČERGOV 25.

 5. 2. ročník cykloprechodu Čergovským pohorím. Najväčšia akcia, ktorú klub usporiadúva sa uskutočnila dňa 27.5.2018. Na cykloprechode sa zúčastnilo 140 účastníkov vrátane detí, kde boli samostatne pre deti usporiadané preteky v jazde zručnosti a taktiež bola vyžrebovaná bohatá tombola.

 6. Vrátna dolina. Táto akcia sa uskutočnila v dňoch 9.7-11.7.2017. Akcie sa zúčastnilo 21 osôb z toho 8 členovia CTK Čergov 25. Ubytovanie bolo zabezpečené v dome horskej služby pri Štefanovej. Prvý deň sa uskutočnil výstup na chatu pod Grúňom. Druhy deň sa uskutočnila túra na Malý Fatranský Kriváň a v tretí deň sa uskutočnila túra do Jánošíkových dier. Jožko Blaščák výstup na Rosutec. Finančné náklady. Individuálna doprava.

7. Výstup na Terýho chatu. Akcia sa uskutočnila dňa 15.9.2017 za účasti 63 osôb z toho 14 detí. Finančné náklady na dopravu boli vo výške 310 euro (220,00 veľký autobus, 90,00 euro mikrobus.

 8. Zber odpadu. Táto akcia sa uskutočnila 14.10.2017. Na tejto akcií sa zúčastnilo 8 osôb z toho 4 členovia CTK Čergov 25. Zber odpadu sa konal na trase Majdan - Ľutinky - Čergov - Lysa a späť.

9. Nočná túra na Čergov- Lysú. Táto akcia sa uskutočnila 18.11.2017 za účasti 8 osôb z toho 6 členovia CTK Čergov 25. Pešia túra na trase Ľutinky - Podbaranie - Čerchľa- Lysa - Ľutinky.

Neplánované akcie:

1. august - zhotovenie odpočívadla v oblasti pod Ľutinkami. Odpracovaných cca 16 hodín, finančné náklady vo výške cca 50,00 euro. Materiál zabezpečený formou sponzorstva a to : drevná hmota p. Ing. Koľ, porez dreva píla Ľutina, betónová zmes - GARONE Pečovská Nová Ves, báger na výkopy Ján Krehlík.Výška použitých finančných nákladov v hodnote cca 50,00 euro.

 2. september oprava a revitalizácia zastávky ČSAD Pod Baraním, odpracovaných cca 90 hodín, za výraznej materialno - technickej pomoci občianskeho združenia Spoločný Čergov a finančnej podpory Ondreja Varhoľáka. Výška použitých finančných nákladov v hodnote cca 650,00 euro. Potrebné osadenie sklenených výplní zastávky.

3. Návrh plánu akcií na rok 2018

Ing. Jozef Tkáč oboznámil prítomných s návrhom plánu akcii na rok 2018. Vyzval členov združenia aby predložili návrhy na akcie, ktoré chcú aby sa uskutočnili v roku 2018. Uviedol, že po vyhodnotení jednotlivých návrhov členov združenia prejde záverečný návrh pripomienkovým konaním (január) na základe ktorého bude schválený plán akcií na rok 2018. 

4. Prijatie nových členov združenia.

Na základe ústnych žiadosti p. Martina Blaščáka, Tomaša Blaščáka, Samuela Tkáča a Margity Pulščákovej v súlade so stanovami združenia dal predseda združenia Jozef Blaščák prítomným členom združenia hlasovať o prijatie čakateľov do združenia. Na hlasovaní sa zúčastnilo 15 členov združenia, za hlasovalo 15 členov, proti hlasovalo 0 členov. Bolo konštatované, že všetci čakatelia boli jednohlasne prijatí za členov združenia.

6. Výber členského príspevku.

Pokladník združenia p. Miroslav Dujava požiadal členov združenia o úhradu „ členského“ na rok 2018. Výška členského príspevku na rok 2018 je 10,00 euro/člen. Ing. Jozef Tkáč poukázal na skutočnosť, že združenie  na rok 2018 môže počítať s príspevkami formou 2% dane. Poprosil členov združenia aby v rámci možnosti poukázali 2% dane na chod združenia. Dve percentá dane bude možne poukázať na základe vyplneného tlačiva v apríli 2018.

7. Diskusia

V diskusií vystúpil s príspevkom p. Pavol Feňuš (o.z. spoločný Čergov), ktorý predstavil plány združenia do budúcnosti a to najmä vytváraním a značením nových cyklistických trás v pohorí Čergova. Predstavil konkrétne návrhy cyklotrás, ktoré chce v spolupráci s CTK ČERGOV 25 a dotknutými zástupcami obci a urbariátov pretaviť do výslednej podoby v najbližšom období. V rámci akcií na rok 2018 navrhol spojenie dvoch akcií a to : spojenie akcie otvorenia zástavky ČSAD pod Baraním a akcie "VETERANIADA" na Lysej. Ako vhodný termín uviedol mesiac február 2018.

Imrich Drutarovský (starosta obce Olejnikov a člen CTK) na margo príspevku p. Feňuša uviedol, že je chvályhodné, že sa v tejto oblasti cestovného ruchu vyvíjajú takéto aktivity, uviedol, že je dôležite aby jednotlive cyklotrasy boli zokruhované v čom bude nápomocná aj obec Olejnikov. Uviedol, že disponuje finančnými prostriedkami na vytvorenie projektu cyklotrás v katastri obce Olejnikov.

Vladimír Lelovský (starosta obce Ľutina a člen CTK) informoval o pripravovanej akcií a to. výstavbe cyklochodníka z obce Pečovská Nová Ves do obce Ľutina k Mariánskej Hore. Uviedol, že na tomto cyklochodníku by mali byť vybudované dve odpočívadla.

Jozef Blaščák predseda združenia poďakoval zástupcom o.z. Spoločný Čergov za materiálno - technickú pomoc pri revitalizácii zastávky ČSAD pod Baraním. Vyjadril presvedčenie, že sa táto spolupráca bude vyvíjať aj v najbližšom období. Poukázal na skutočnosť, že niektorí členovia združenia by mali aktívnejšie pristupovať k organizácii jednotlivých akcií, ktoré organizuje CTK.

8. Záver

Na záver sa predseda združenia Jozef Blaščák poďakoval prítomným za aktívnu účasť na výročnej členskej schôdzi a vyjadril presvedčenia, že sa akcií v roku 2018 zúčastní čo najviac členov združenia. Všetkým prítomným poprial pokojné prežitie vianočných sviatkov.

 

 

 

 

V Ľutine 02.12.2017                  Jozef Blaščák              Ing. Jozef Tkáč         Miroslav Dujava

                                                      predseda o.z.              podpredseda o.z.          pokladník o.z. 

V dňoch 3.-5. októbra sme sa spolu Jožkom Blaščákom predsedom o.z. CTK ČERGOV 25 zúčastnili seminára " Značenie cyklotrás" s medzinárodnou účasťou, ktorý sa uskutočnil v Galérii v meste Lipany. Pod vedením super lektorov Vierky Štupákovej a Tomáša Paľa sme sa stretli s fantastickými ľuďmi zo Slovenska, Ukrajiny a Poľska. Na tomto seminári sme si vymenili skúsenosti pri značkovaní cyklotrás na Slovensku a Ukrajine. Po teoretickej časti v ktorej sme sa oboznámili s jednotlivými predpismi, zákonmi a normami sme si v praxi vyskúšali rekognoskáciu terénu spojenú so zberom dát. V praktickej časti sme si okrem práce s katastrálnym portálom vyskúšali aj samotné upevňovanie resp. maľovanie cykloznačiek. Touto cestou sa ešte raz chcem poďakovať našim lektorom a odkázať, že boli fantastickí. Teším sa na našu možnú budúcu spoluprácu.

 

Vážení priatelia,

v mene usporiadateľov túry do Vysokých Tatier chcem sa Vám srdečne poďakovať, že ste sa zúčastnili na tejto akcii. Zišlo sa nás 51 turistov, čomu sa nesmierne teším. Môj obdiv patri najmä detičkám, ktoré v pohode zvládli trasu tejto túry ( 18 km) Biele vody - Zelené pleso a späť. Najväčšou bojovníčkou na trase bola Naša detská hviezda Sofia Compeľová, ktorá zvládla skoro celú túru po "svojich"Wink. Teším sa na ďalšiu túru, ktorá by sa mala uskutočniť v mesiaci október Majdan - Čergov, bližšie informácie k tejto túre budú uvedené na našom webe už čoskoro. Fotky a video z túry do Tatier uverejníme už čoskoro.

Teším sa na Vás                                                   Ing. Jozef Tkáč

                                                                             podpredseda o.z.